Leden

Dutch Western Shooting Association ( DWSA)
http://www.dwsa.nl/

Nederlandse Parcours Schutters Associatie (NPSA)
https://www.ipsc.nl

Association for Practical Shooting (APS/DSR)
https://aps-dsr.nl/

Anta Uniformverhuur & Props BV
http://www.anta.nl/

Nederlandse Vereniging voor Wapenhistorie en Techniek

https://www.nvwht.nl

De Nederlandse vereniging voor wapenhistorie en techniek (NVWHT) stelt zich ten doel het bestuderen, bevorderen, conserveren en het delen van studie en kennis specifiek op het gebied van wapenhistorie en techniek.

Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (NABV)
https://www.nabv.nl/
Per 15 januari 2013 is de airsoftsport legaal in Nederland. De Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (NABV) is opgericht voor de airsoftsport in al zijn verschijningsvormen. We promoten en bevorderen de belangstelling voor airsoft in Nederland en behartigen de belangen van iedereen die in Nederland de sport beoefent. Daarnaast organiseert de NABV evenementen, trainingen en wedstrijden.

BELANGENBEHARTIGING EN REGULERING
Het is belangrijk dat er een belangenvereniging voor de airsoftsport in Nederland actief is. Enerzijds voor het verenigen van de sportbeoefenaars en het actief ondersteunen van de sport zelf. Maar daarnaast ook voor het behouden van de regulering van airsoftapparaten in Nederland. Datgene waarvoor de NABV zich jarenlang heeft ingezet. Zonder deze regulering is het niet mogelijk airsoft in Nederland te beoefenen. De NABV is een non-profit organisatie. We hebben geen winstoogmerk en zetten alle gelden in voor het algemeen belang van de airsoftsport. Wij worden ondersteund door een professioneel verenigingsbureau en enthousiaste vrijwilligers, die airsoft zelf met veel plezier uitoefenen en zich geheel belangeloos inzetten voor de sport.

DE NABV
• organiseert evenementen, trainingen en wedstrijden;
• promoot de airsoftsport actief in Nederland;
• verstrekt informatie aan leden en belangstellenden;
• behartigt de belangen van de aangesloten leden;
• vaardigt voorschriften uit op het gebied van airsoft;
• onderhoudt contacten met andere (inter)nationale airsoftorganen;
• onderhoudt contacten met de politiek en de overheid.

Nederlandse Bond van Schietbaanhouders ( NBvS)
http://www.nederlandsebondvanschietbaanhouders.nl/

Keep Them Rolling (KTR)
http://www.ktr.nl/

Keep Them Rolling een vereniging van voertuigeigenaren met de volgende doelstelling.

Het instand houden van militaire voer-, vaar- en/of vliegtuigen – verder te noemen: voertuigen – die tijdens de Tweede Wereldoorlog (negentienhonderdnegenendertig tot en met negentienhonderdvijfenveertig) gebruikt en/of gefabriceerd zijn, meer in het bijzonder het instandhouden en uitdragen van de aan deze voertuigen verbonden cultuurhistorische aspecten en achtergronden alsmede het voor toekomstige generaties bewaren van de herinneringen aan de gebeurtenissen in en rond de Tweede Wereldoorlog.

A&E Engineering BV
http://www.filmprops.nl/

Landelijk Platform Levende Geschiedenis (LPLG)
http://www.lplg.nl/

Nederlandse Token Vereniging
http://www.to-ken.nl/

Nederlandse Vereniging ter bestudering van Munitie en Ballistiek( NVBMB)
http://www.nvbmb.nl  | www.ecra.info

De NVBMB is de Nederlandse taalgroep van de European Cartridge Research Association. De ECRA is in 1965 opgericht ten behoeve van het verspreiden en delen van informatie tussen verzamelaars van munitie. In 1977 is de NVBMB opgericht en als Nederlandse taalgroep aangesloten bij de ECRA. Naast de Nederlandse taalgroep zijn er een Engelse, Duitse, Italiaanse en Spaanse taalgroepen, elk met een vereniging naar eigen nationaal recht.

Binnen de NVBMB worden activiteiten georganiseerd rondom het verzamelen van munitie in de breedste zin van het woord, dit kunnen dus lege (afgeschoten) hulzen betreffen, geladen patronen en inerte patronen van het kleinste kaliber tot luchtafweerrakketten. Alles binnen de beperkingen van de Wet Wapens en Munitie.

Veel van onze leden hebben dan ook een verlof of een ministeriele ontheffing voor het mogen verzamelen van munitie. Deze bezitsdocumenten geven aan wat de verzamelaar mag bezitten op basis van een door hem zelf vastgestelde specialisatie. Voorbeelden van specialisaties zijn: Munitie gebruikt door de geallieerden in de periode 1939-1945 in het Europees strijdtoneel’. Of munitie gebruikt door NATO landen in de kalibers 9 mm tot en met 12,7 mm.

Binnen bepaalde beperkingen mag de munitie geladen zijn, echter kalibers boven de 19 mm dienen ten alle tijden inert te zijn en mogen geen lading bevatten.

Alle leden hebben toegang tot een basiscursus waarin hen in een dagdeel de basisbegrippen rondom munitie, wet, veilige omgang met munitie en opslageisen wordt bijgebracht. Alle aspirantleden dienen voorafgaand aan hun eerste aanvraag voor een verlof deelgenomen te hebben aan deze basiscursus.

Vereniging van Nederlandse Wapenverzamelaars ( VVNW)
https://vvnw.nl/

De Vereniging van Nederlandse Wapenverzamelaars houdt zich bezig met het bevorderen van het verzamelen van alle soorten wapens in Nederland. Zij doet dit door het houden van vier beurzen per jaar. De beurzen zijn besloten en beperkt tot die wapens die categorie IV zijn of die onder de vrijstelling van artikel 18 van de Regeling Wapens en Munitie vallen. Introducees zijn echter welkom. Verder geeft de VNW  het verenigingstijdschrift Wapenfeiten uit. Dit verschijnt vier keer per jaar en bevat artikelen over alles dat met wapens en het verzamelen ervan te maken heeft. Daarnaast verzorgt de vereniging verklaringen van vrijstelling voor wapens die onder artikel 18 van de RWM vallen. Ook vertegenwoordigt de vereniging verzamelaars van wapens op een zo breed mogelijke manier naar de overheid. Het lidmaatschap staat in principe open voor alle nationaliteiten. De vereniging heeft zijn eigen website www.VVNW.nl.

Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer ( NOJG)
https://www.nojg.nl/

NL Leger en Wapen Musea
https://www.nmm.nl/

Brabants Mobiel Museum Historisch Militair Materieel Wheels